پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپنجمين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي آذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/07/27

پنجمين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان آذربايجان شرقي برگزارشدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به اينكه بااقداماتي جزئي واندك ميتوان ازتصادفات وتلفات جاده اي كاست گفت نصب علائم،ايجادرمپ هاي استانداردوتعبيه كندرودركنارجاده ها متواندتاحدزيادي تصادفات راكاهش دهدمحمدصادق پورمهدي برلزوم خط مشي جاده ها تاكيدكردوگفت ايجاداين خط كشي ها به خصوص درروزهاي باراني ميدان ديدراننده رابالابرده وازوقوع تصادف جلوگيري نمودوي افزودكارهاواقدامات دربخش جاده اي بسيارحساس است وبايدبه موقع انجام گرفته ودراين ميان همكاري تمام دستگاهها وارگانها ميتواندخروجي مطلوبي داشته باشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه به برنامه هاي اين اداره كل براي ارتقاي ايمني جاده اي اشاره كردوگفت:ايمن سازي مدارس حاشيه راهها،طرحهاي ارتقاي ايمني عابرين پياده وموتورسواران وساماندهي وانت بارها وفرهنگ سازي را ازجمله برنامه هاي اين اداره كل برشمرد داريوش باقرجوان افزود:اقدامات پيشگيرانه وفرهنگ سازي دربين رانندگان دركناركنترل هاي صورت گرفته نتيجه داده وآمارتلفات درسطح استان كاهش يافته استوي همچنين به نامگذاري روزهاي 14الي25آبان ماه به عنوان «دهه ايمني راهها ومسئوليت ما»ازطرف وزارت راه وشهرسازي اشاره كردوگفت:برنامه هاي متنوعي دراين ايام باموضوع ايمني جاده ها درسطح استان همزمان باسراسركشوراجراخواهدشد


مشخصات:
نظرات: *