پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترددبيش از72ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درشش ماهه اول سال1393

تاریخ انتشار: 1393/07/07

بيش از72ميليون خودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي شش ماهه اول سال1393 ترددكرده اند مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به آمارتردددرمحورهاي مجهزبه دستگاههاي ترددشمارآنلاين ازاين تعداد بيش از58ميليون وسايل نقليه سبك وبيش از7/13ميليون وسائط نقليه سنگين بوده اندداريوش باقرجوان گفت اين آماردرمحورهاي قابل مقايسه باسال1392به ميزان9درصدافزايش داشته است كه ازاين ميزان16درصدمربوط به وسايل نقليه سنگين و8درصدوسايل نقليه سبك بوده است وي محورهاي رفت وبرگشت تبريز-ايلخچي وتبريز-صوفيان راپرترددترين محورهاي استان دراين مدت اعلام نمودباقرجوان پرترددترين ساعات درمحورهاي استان رامابين ساعات17الي20وكمترين ترددرابين ساعات3تا5اعلام نمودبوي نتايج حاصله ازاين گزارش را به منظوربرنامه ريزي لازم براي كنترل تردددرمحورها توسط دستگاههاي ذيربط،افزايش ايمني ترددجاده اي واطلاع رساني حائزاهميت دانستلازم به ذكراست درحال حاضراستان آذربايجان شرقي باتعداد78دستگاه ترددشمارفعال درمحورهاي مختلف داراي رتبه اول درسطح كشورميباشد


مشخصات:
نظرات: *