پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجابه جائي بيش از1/3ميليون مسافردرپنج ماهه اول سالجاري توسط ناوگان عمومي حمل ونقل آذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1393/06/05

بيش از1/3ميليون مسافردرپنج ماهه اول سال1393توسط ناوگان عمومي حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي جابه جاشده اندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزوداين تعدادمسافربابيش از272هزارسفراعم ازاتوبوس ،ميني بوس وسواري بين شهري جابه جاشده اندداريوش باقرجوان تعدادناوگان مسافري فعال درسطح استان رابيش از3هزاروچهارصددستگاه اعلام نمودوي ادامه داددرهمين مدت باانجام تعدادبيش از906هزارسفرباري بيش از6/6ميليون تن بارتوسط ناوگان حمل ونقل كالاي استان حمل شده است


مشخصات:
نظرات: *