پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتجهيز12محورجديدآذربايجان شرقي به سيستم هوشمندترددشمار

تاریخ انتشار: 1393/05/12

دوازده محورجديددراستان آذربايجان شرقي به سيستم هوشمند ترددشمارآن لاين مجهزشدندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودبه منظورنظارت برتردد وكنترل ترافيك درمحورهاي استان وتحليل وضعيت شبكه جاده اي استان12محورجديد به سيستمهاي هوشمندترددشمارمجهزشدندداريوش باقرجوان ادامه دادبااين افزايش تعدادمحورهاي داراي دستگاه ترددشماردراستان آذربايجان شرقي به78محوررسيدكه تقريبانزديك به 100درصدمحورهاي استان تحت پوشش سيستمهاي هوشمندترددشماري قرارگرفتندوازاين حيث حائزرتبه اول دركشورگرديدوي محورهاي جديد مجهزشده به اين دستگاههارامحورهاي رفت وبرگشت كمربندي غربي تبريز،كليبر-جانانلو،جلفا-اصلاندوز،تبريز-هريس ودومورددرمحورتبريز-اهربرشمرد


مشخصات:
نظرات: *