پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسومين جلسه كميته ايمني وسوانح رانندگي سال1393آذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/04/31

امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به اينكه كاهش تلفات رانندگي وارتقاي ايمني حمل ونقل منوط به همكاري تمامي دستگاههاي متولي ميباشدگفت ماوظايف ومسئوليتهائي درقبال مردم عهده دارهستيم كه بايداين مسئوليتهاراجدي گرفته وبه نحواحسن انجام دهيمصادق پورمهدي افزودهمه سومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي سال1393 استان آذربايجان شرقي برگزارشدمعاون مامسئوليتهاراباوجودشرايط،كمبودهاونواقصات پذيرفته ايم بنابراين هيچ دليلي مانندكمبوداعتبارات نميتواندكم كاري هاراتوجيه كندونافع مسئوليتهاي پذيرفته شده ازسوي دستگاههاباشدوي گفت دستگاههائي مانندهلال احمر،منطقه آزادارس ومس سونگون امكانات مناسبي دارندكه ميتواننددراختياركميته ايمني قراردهندوشركتهاي بيمه باصرف هزينه اي اندك براي فرهنگ سازي وتوجيه عابران ميتواننددركاهش سوانح سهيم باشندكه اين كاهش درنهايت به نفع خودآنهاهم خواهدبودزيراموجب كاهش هزينه هاي بيمه ميشودوي همچنين خواستارپي گيري جدي مصوبات جلسه هاي كميته توسط دبيرخانه اين كميته شدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه بااشاره به اينكه براي ما كشته شدن يك نفرهم درجاده هابرابربافاجعه است گفت تلاش ميكنيم باكارهاي نرم افزاري ونظارت ازطريق مركزمانيتورميزان تلفات جاده اي راكاهش دهيمداريوش باقرجوان بابيان اينكه هم اكنوندستگاه دوربين نظارتي و77دستگاه ترددشماردرسطح استان فعال هستندكه بابهره گيري ازاين دستگاهها ميزان ثبت تخلفات رانندگي تا10برابرافزايش داشته است افزودسه دستگاه ثبت تخلفات سرعت نيزدرحال راه اندازي مي باشدوي باشاره به لزوم توجه به بحث اطلاع رساني وفرهنگ سازي گفت برنامه (سيماي راهبران)بامحوريت ارتقاي ايمني ترددوكاهش تلفات رانندگي توسط اين اداره كل وسيماي مركزاستان دردست توليد ميباشدكه طي ماههاي آينده ازشبكه سهند پخش خواهدشددرادامه جلسه گزارشهائي درموردوضعيت تلفات تصادفات رانندگي درسه ماهه اول سالجاري توسط مديركل پزشكي قانوني،وضعيت پوشش شبكه تلفن همراه درراههاي استان توسط مديرعامل مخابرات وآسيب شناسي علل فوت بيمارستاني مصدومين تصادفات رانندگي توسط رييس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي-درماني تبريزارائه شد


مشخصات:
نظرات: *