پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاهتزارپرچم سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي برفرازقله دماوند

تاریخ انتشار: 1393/05/18

پرچم سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي برفرازقله دماوند،بلندترين قله ايران، به اهتزازدرآمدميكائيل مهدي زاده رييس اداره بازرگاني اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي به عنوان تنهانماينده اين سازمان به همراه تيم كوهنوردي وزارت راه وشهرسازي باشعار(امربه معروف ونهي ازمنكر)وبه مناسبت گراميداشت سالروزبازگشت آزادگان به ميهن در16تيرماه سالجاري به قله دماوندصعودكرده وپرچم سازمان رابرفرازاين قله به اهتزازدرآورددراين صعودكه 27نفرازمجموعه وزارت راه وشهرسازي درآن حضورداشتند24نفرازاعضاي تيم موفق شدندازمسيرغربي دماوندبه قله5671متري بام ايران صعودكنندلازم به ذكراست اين همكاردرطي سالجاري به قله هاي سبلان،سهند،كمتال ودماوندازمسيرجنوبي نيزصعودكرده است


مشخصات:
نظرات: *