پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیچهارمين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي آذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/05/21

چهارمين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان اذربايجان شرقي برگزارشدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به اينكه بعدازاتمام ماه مبارك رمضان وآغازدوردوم سفرهاي تابستاني آمارتلفات تصادفات جاده اي درمحورهاي استان افزايش داشته است گفت اعمال نظارت وكنترل ارگانها وسازمان هاي ذيربط بايدبيشترشده وحضوردرجاده ها بايدافزايش يابد محمدصادق پورمهدي افزود تعريض وايمن سازي جاده،نصب دوربين هاي كنترل كننده،افزايش نيروهاي امدادي،حضورشبانه روزي پليس راه درجاده ها ونصب علايم رانندگي ميتواندنقش ويژه اي دركاهش محسوس تصادفات جاده اي ايفاكندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه بااشاره به نقش بيمه ها وبخش خصوصي درايمن سازي جاده ها وارتقاي ايمني ترددگفت باكاهش تعدادتصادفات وتلفات بيمه ها سودبيشتري خواهندبرد ولازمه اين امرمشاركت بيمه هادرايمن سازي جاده هاميباشدفرمانده پليس راه استان نيزدراين جلسه گزارشي ازآخرين وضعيت تصادفات رانندگي درراههاي استان وعلل افزايش تصادفات درروزهاي اخير ارائه نموددرادامه جلسه حاضران به بحث وتبادل نظردرموردمسائل مطروحه درجلسه ونحوه مشاركت بخش خصوصي درارتقاي ايمني حمل ونقل جاده اي پرداختند


مشخصات:
نظرات: *