پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترددبيش از31ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسه ماهه اول سال1393

تاریخ انتشار: 1393/05/04

بيش از31ميليون خودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال1393 ترددكرده اند مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به آمارتردددرمحورهاي مجهزبه دستگاههاي ترددشمارآنلاين ازاين تعداد بيش از25ميليون وسايل نقليه سبك وبيش از6ميليون وسائط نقليه سنگين بوده اندداريوش باقرجوان گفت اين آماردرمحورهاي قابل مقايسه باسال1392به ميزان3درصدافزايش داشته است كه ازاين ميزان6درصدمربوط به وسايل نقليه سنگين و1درصدوسايل نقليه سبك بوده است وي محورهاي رفت وبرگشت تبريز-صوفيان وتبريز-آذرشهر راپرترددترين محورهاي استان دراين مدت اعلام نمودداريوش باقرجوان همچنين محورهاي اهر-تبريز،سراب-نير،نير-سراب وسراب- بستان آبادرابه ترتيب شلوغترين محورهاي استان درساعت اوج ترددبرشمردوي پرترددترين ساعات درمحورهاي استان رامابين ساعات17الي19وكمترين ترددرابين ساعات3تا5اعلام نمودباقرجوان نتايج حاصله ازاين گزارش را به منظوربرنامه ريزي لازم براي كنترل تردددرمحورها توسط دستگاههاي ذيربط،افزايش ايمني ترددجاده اي واطلاع رساني حائزاهميت دانست


مشخصات:
نظرات: *