پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینشست مشترك اداره كل حمل ونقل وپايانه ها،پليس راه وتشكلها ي صنفي حمل ونقل آذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/04/04

اولين نشست مشترك اداره كل حمل ونقل وپايانه ها،پليس راه وتشكلهاي صنفي حمل ونقل جاده اي استان اذربايجان شرقي برگزارشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين نشست بااشاره به لزوم تعامل بيشتربين پليس راه وتشكلهاي صنفي گفت برگزاري اين نشستها كه بعدازاين به صورت منظم برگزارخواهدشد هماهنگي وتعامل بين اين دوبخش تاثيرگذاربرحمل ونقل راافزايش خواهددادداريوش باقرجوان افزود:دستيابي به يك تعامل مثبت براي هم افزايي وارتقاي خدمات رساني به مردم ازاهداف مهم اين نوع نشستها ميباشدفرمانده قرارگاه پليس راه استان نيزدراين نشست برلزوم ارتباط بيشترصنوف حمل ونقل باپليس راه براي رفع موانع موجودتاكيدنموددراين جلسه كه باحضوراعضاي هيئت مديره انجمنهاي صنفي شركتهاي حمل ونقل بار،مسافر،بين المللي وانجمنهاي رانندگان وسائط نقليه سنگين استان برگزارشدنمايندگان هريك ازصنوف درموردمسائل مختلف مربوط به اين بخش وانتظارات آن ازپليس راه مطالبي رابيان نمودودرادامه حاضران به بحث وتبادل نظردرموردمسائل مطرح شده پرداختند


مشخصات:
نظرات: *