پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیدومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي آذربايجان شرقي درسال1393برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/03/08

دومين جلسه كميته ايمني وسوانح رانندگي استان آذربايجان شرقي درسال1393 برگزارشدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به آماربالاي فوتي هاي سوانح رانندگي دربيمارستانهاگفت: ضروري است دانشگاه علوم پزشكي تبريزدراين خصوص كميته اي تشكيل وآسيب شناسي لازم رانجام دهدمحمدصادق پورمهدي افزود:رسانه ها ومطبوعات نقش اساسي درفرهنگ سازي وارتقاي ايمني حمل ونقل ايفاميكنندوي همچنين بااشاره به ساخت وسازهاي غيرمجازدرحاشيه شهرهااظهاركرد:مسئولان راه وشهرسازي وشهرداري بايددراين خصوص بيش ازپيش سخت گيري كرده وبه صورت قانوني بامتخلفان برخوردكننداوادامه داد:براي حل معضلات ومشكلات اجتماعي مانندسوانح رانندگي حضورمردم درقالب نهادهاي مردمي دركناردولت لازم وضروري ميباشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه باارائه گزارشي درمورداهداف ساخت وتوسعه پاسگاههاي پليس راه درراههاي برون شهري گفت:12پاسگاه پليس راه دراستان وجودداردكه اراين تعدادهشت پاسگاه به دليل قدمت زيادويابدليل ساخت اتوبان وآزادراه درحاشيه قرارگرفته اندكه نيازبه بازسازي دارندداريوش باقرجوان افزود:ساخت دوپاسگاه پليس راه سراي واسكانلو دربرنامه هاي اين اداره كل ميباشدهمچنين دراين جلسه مديراستاني جمعيت طرفداران ايمني راههاگزارشي درمورداهداف وسياستهاي ارتقاي ايمني حمل ونقل جاده اي اين جمعيت ارائه نمود


مشخصات:
نظرات: *