پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیچالشهاي ايمني تردددرراههاي آذربايجان شرقي درجلسه كميته ايمني حمل ونقل استان بررسي شد

تاریخ انتشار: 1393/01/05

چالشهاي ايمني تردددرمحورهاي آذربايجان شرقي درجلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان بررسي شدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به نقش مهم فرهنگ سازي درارتقاي ايمني ترددجاده اي برنقش مهم صداوسيما ورسانه ها دراين موردتاكيدنموده وگفت فرهنگ سازي همراه بااعمال قانون انجام گيردمهندس پورمهدي افزودهمكاري وهمياري همه اركانهاي ذيربط درارتقاي ايمني حمل ونقل بسيارمهم ميباشدوي همچنين براستفاده بيشترازسامانه هاي كنترل هوشمندحمل ونقل درجاده ها،توجه بيشتربه ايمني خودروهاوكنترل مناسب پليس درراههاتاكيدنمودمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه گزارشي ازفعاليتهاي انجام گرفته براي ارتقاي ايمني مسافران نوروزي دراين ايام ارائه نمودهمچنين سايراعضاي كميته دراين جلسه گزارشي ازفعاليتهاي حوزه خوددرارتقاي ايمني سفرهاي نوروزي راارائه نمودنددرادامه جلسه اعضابه بحث وتبادل نظردرموردبرنامه ريزي وهماهنگي هاي لازم براي فعاليت درايام تعطيلات سال جديدپرداختند


مشخصات:
نظرات: *