پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمركزمديريت راههاي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي افتتاح شد

تاریخ انتشار: 1392/12/08

مركزمديريت راههاي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي افتتاح شد مراسم افتتاح اين مركز باحضورمعاون حمل ونقل سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي،مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان،اعضاي شوراي حمل ونقل وكميته ايمني حمل ونقل استان برگزارشداين مركزبخشي ازطرح جامع هوشمندسازي جاده هابراي كنترل ترافيك جاده اي،كاهش تصادفات وارتقاي ايمني حمل ونقل ميباشدوبااستفاده از24دوربين نظارتي،66محورمجهزبه دستگاه ترددشمار،6تابلوي پيام متغير(VMS)اطلاع رساني،3ايستگاه جاده اي هواشناسي و2سامانه كنترل سرعت ثابت درمحورهاي مختلف استان مديريت راههاي استان رابرعهده داردلازم به ذكراست اعتباراستفاده شده براي ساخت وتجهيزاين مركزحدود20ميلياردريال ميباشد


مشخصات:
نظرات: *