پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمديركل جديدحمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي معرفي شد

تاریخ انتشار: 1392/12/07

مديركل جديدحمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي معرفي شدمعاون حمل ونقل سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي درمراسم توديع ومعارفه مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اينكه درحوزه حمل ونقل وراهداري بزرگترين شاخص رضايتمندي مردم است افزودنوسازي ناوگان حمل ونقل كشوروبالابردن ايمني ودرادامه ان كاهش تلفات جاده اي،دردستوركارسازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي قرارداردوبايدتلاش شوداين اهداف باضوابط مشخص وشفاف محقق گردداسماعيل غلامي ادامه دادبرقراري ارتباط باكشورهاي همسايه وايجادسهولت درترددجاده اي نيزيكي ديگرازاهداف مهم اين سازمان است ودراين موردبايدتلاش شودتازمينه براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شودوي بااشاره به اينكه دردولت تدبيرواميدكه بحث حقوق شهروندي مطرح است بايدازامكاناتي استفاده كنيم كه موردرضايت مردم باشدافزودبسياري ازاموربايدبه مردم سپرده شودواموري راكه مردم خودتوانائي انجام آن رادارندبه آنها دادمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي نيزدراين مراسم بابيان اينكه بخش حمل ونقل واهميت جايگاه حمل ونقل درتوسعه استان غيرقابل انكاراست گفت اگربخواهيم استان توسعه پيداكندبايدبه بخش حمل ونقل اهميت بيشتري داده وآن راتوسعه دهيممحمدصادق پورمهدي افزودبراي پيشبردامرتوسعه وبسترسازي لازم براي آن بايدازنيروي توانمنددربخش حمل ونقل استفاده شودوي بااشاره به وضعيت ناوگان حمل ونقل استان گفت ناوگان حمل ونقل استان بايدنوسازي شودواگربخواهيم بخش حمل ونقل توسعه يابدبايدبه صورت تيمي بايكديگركاركنيممديركل جديدحمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين مراسم بااشاره به اينكه حمل ونقل به مثابه شريانهاي خون رساني به سايرنقاط كشوراست افزودمهمترين بحث درحمل ونقل اجراوپيداكردن راه حل مناسب براي رسيدن به ايده آل هاستداريوش باقرجوان گفت يكي ازويژگيهاي حمل ونقل اين است كه قابل ذخيره سازي نبوده ويك صنعت پشتيبان ميباشدوهرگونه نارسائي دران ميتواند درمواردمختلف اقتصادي واجتماعي مشكل سازشودوي ادامه دادخوشبختانه صنعت حمل ونقل توسط بخش خصوصي وتعاونيها اداره ميشودوبخش دولتي نيزبايدشرايط توسعه اين صنعت راتسهيل كندوي بااشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري دربحث اقتصادمقاومتي، تلاش مضاعف دراين بخش راراهكاررسيدن به ايده آل هادانستمديركل سابق حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين مراسم بااشاره به اين كه آذربايجان شرقي جزوچنداستان بزرگ ومهم درحمل ونقل كشوراست گفت درحال حاضر60هزارنفربه طورمستقيم دراين حوزه دراستان اشتغال دارندوحجم بالاي سرمايه گذاري دراين بخش وجودداردجوادهدايتي همچنين گزارشي ازفعاليتهاي انجام يافته دردوسال اخيردرحوزه حمل ونقل جاده اي ارائه نموددراين مراسم داريوش باقرجوان به عنوان مديركل جديدحمل ونقل وپايانه هاي استان معرفي وازخدمات جوادهدايتي دردوران حضوردراستان آذربايجان شرقي قدرداني شد


مشخصات:
نظرات: *