پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیطرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافرين نوروزي سال1393 درآذربايجان شرقي اجراميشود

تاریخ انتشار: 1392/12/10

طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافرين نوروزي سال1393 دراستان آذربايجان شرقي اجراميشودمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزوداين طرح ازمورخه25/1/1392لغايت15/1/1393درسطح استان همزمان باسراسركشورتوسط اين اداره كل اجراخواهدشدداريوش باقرجوان ادامه دادبرنامه پيش فروش بليتهاي نوروزي ناوگان عمومي ازتاريخ11/12/92به صورت اينترنتي وازتاريخ18/11/92 به صورت اينترنتي وحضوري درقالب اين طرح انجام خواهدشدوي گفت ازديگراقدامات طرح حمل ونقل مسافرين ميتوان به فعال شدن دفاترفروش بليت شركتهاوموسسات مسافري درسطح شهر مركزفعاليت واعمال نظارت برنحوه انجام پيش فروش،شناسائي مسيرهاي داراي بيشترين تقاضاي سفر وهماهنگي باصنوف براي ايجادسرويسهاي فوق العاده درمواقع نياز،اعمال نظارت برنحوه خدمات به مسافرين وچگونگي فعاليتها شركتها وموسسات مسافري، ممنوعيت اعزام سرويسهاي دربستي دراين ايام وهماهنگي باسازمانهاي ذيربط براي ارائه خدمات مناسب به مسافرين ودربخش افزايش ايمني حمل ونقل ميتوان به هماهنگي باپليس راه براي تامين امنيت وسلامت مترددين درمحورهاي ارتباطي وهماهنگي بااداره راه وشهرسازي براي تجهيزراهدارخانه هاواورژانس وهلال احمر به منظوراستقرارتيمهاي سيار وثابت امدادونجات اشاره نمود


مشخصات:
نظرات: *