پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه هماهنگي اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها دربخش حمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/01/23

جلسه هماهنگي اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها دربخش حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي برگزارشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين جلسه باعلام اينكه ناوگان حمل ونقل مسافري استان سالانه ظرفيت جابه جائي40ميليون مسافرراداردافزودباوجودظرفيتها وزيرساختها درحال حاضر11ميليون مسافرتوسط توسط اين بخش درسال جابه جاميشودداريوش باقرجوان گفت ناوگان حمل ونقل مسافراستان با950دستگاه اتوبوس ويك هزارو400دستگاه ميني بوس روزانه ظرفيت جابه جائي بيش از139هزارنفرراداردكه بايدازاين ظرفيتهااستفاده شودوي ادامه دادناوگان حمل ونقل كالا نيزبا28هزاردستگاه خودرو ازظرفيت 60تني حمل كالا برخورداراست كه دراين بخش فقط19تن كالاحمل ميشودوي گفت مهمترين چالشي كه هم اكنون پيش روي حمل ونقل استان قرارداردفرسودگي ناوگان بوده كه براي نوسازي ان،اين سازمان برنامه هائي دارد زيرابانوسازي اين ناوگان مصرف سوخت كاهش مي يابدوهدفمندي يارانه كه باهدف اصلاح وبهبودنحوه مصرف حاملهاي انرژي اجراشدبه نحوموثرتري انجام ميشودباقرجوان بابيان اينكه هدفمندي يارانه ها به منظورتحول اقتصادي برنامه ريزي واجراشدافزودحمل ونقل نقش مهمي درتحقق اين هدف ورشداقتصادي ميتواندداشته باشدوبخش حمل ونقل همچون فازاول،درفازدوم هدفمندسازي يارانه ها همراه وهمپاي دولت خواهدبودمديركل دفترفني استانداري نيزدراين جلسه بااشاره به اينكه هدفمندي يارانه هاطرحي ضروريست كه بايدادامه يابدگفت فازدوم اين طرح بسيارمهم ميباشدكه همه بايددراجرا ي آن پيشقدم باشنداحدراشدافزوددراين مرحله همگان به اهميت هدفمندي يارانه ها واقف هستندوخوشبختانه صنف حمل ونقل جاده اي استان نيزهمراه اين طرح ميباشنددراين جلسه نمايندگان صنوف حمل ونقل كالا،مسافر،بين المللي ورانندگان نقطه نظرات وپيشهادات خودرادرخصوص اجزاي فازدوم هدفمندي يارانه ها اظهارنمودند


مشخصات:
نظرات: *