پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترددبيش از112ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درنه ماه اول سال1392

تاریخ انتشار: 1392/10/19

بيش از112ميليون خودروطي نه ماهه اول سال1392 درمحورهاي مختلف استان ترددكرده اندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودبراساس گزارش تحليلي ازاطلاعات جمع آوري شده توسط دستگاههاي ترددشمارواقع در62محوراستان طي نه ماه سالجاري بيش از92 ميليون وسيله نقليه سبك كه82 درصدكل تردد راشامل ميشودوحدود20ميليون وسيله نقليه سنگين درمحورهاي مختلف استان ترددكرده اند جوادهدايتي ادامه داد متوسط سرعت تردددرمحورهاي استان دراين مدت85 كيلومتردرساعت بوده است وي همچنين پر ترددترين محورهاي استان دراين مدت رامحورهاي تبريز-ايلخچي،تبريز-صوفيان وايلخچي –اذرشهراعلام نمود لازم به ذكراست درحال حاضرعلاوه برنصب62دستگاه ترددشماربرخط درمحورهاي مختلف،24محورمهم جاده اي استان به منظوركنترل ونظارت بااستفاده ازسامانه هاي كنترل هوشمندحمل ونقل به دوربين نظارت تصويري مجهزشده اند


مشخصات:
نظرات: *