پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی



ديداردست اندركاران حمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي بااستانداربه مناسبت روزملي حمل ونقل

تاریخ انتشار: 1392/09/29

دست اندركاران صنعت حمل ونقل استان آذربايجان شرقي به مناسبت روزملي حمل ونقل ورانندگان با استاندارآذربايجان شرقي ديدارنمودنداستاندارآذربايجان شرقي دراين ديدارباتبريك اين روزبه فعالان عرصه حمل ونقل جاده اي استان گفت حمل ونقل زيربناي توسعه ميباشد وبدون توجه به حمل ونقل توسعه امكان پذيرنيستدكتراسماعيل جبارزاده افزودبرنامه دولت تدبيرواميدتوسعه كشوربدون اتكابه درآمدنفت ميباشدو استان اذربايجان شرقي باتوجه به قابليتهاوامكانات بالقوه بايددراين زمينه پيشقدم باشدوي بااشاره به اينكه بايدازاين قابليتهاوامكانات استفاده كنيم گفت بخش خصوصي منجمله حوزه حمل ونقل جاده اي استان دراين موردبسيارمهم بوده ودولت ميخواهدموانع فعاليت بخش خصوصي رابرطرف نمايددكترجبارزاده افزودبراي حمل ونقل استان امسال ازروزآذرسال1392 آغازميشودوسال ديگردراين روزبايدعملكردخودراموردبازبيني قراردهيممديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين ديدارضمن بيان فلسفه نام گذاري روز اذربه عنوان روزملي حمل ونقل ورانندگان گفت بعدازنفت،گازوگردشگري حوزه حمل ونقل جاده اي يكي ازمزيتهاي نسبي كشوربراي توسعه مي باشدجوادهدايتي باشاره به اينكه ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي استان دراين حوزه4500ميلياردتومان ميباشدگفت اين نشانگر اهميت وارزش حوزه حمل ونقل ميباشدوي يكي ازنيازهاي مهم حمل ونقل استان رانوسازي ناوگان دانست وخواستارمساعدت استانداردراين زمينه گرديدوي همچنين گزارشي ازوضعيت كلي حمل ونقل جاده اي استان درمواردمربوط به ايمني وحمل نقل كالا،مسافروبين المللي ارائه نمودروساي انجمنهاي صنفي حمل ونقل جاده اي استان نيزدراين ديداربه طرح مسائل مربوط به حوزه فعاليت خود پرداختند


























مشخصات:
نظرات: *