پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتجليل ازدست اندركاران وياريگران حمل ونقل آذربايجان شرقي درروزملي حمل ونقل ورانندگان

تاریخ انتشار: 1392/09/29

تعدادي ازدست اندركاران بخش حمل ونقل وياريگران اين صنعت دراستان آذربايجان شرقي ورانندگان پيشكسوت ونمونه بخش حمل ونقل كالاومسافراين استان درمراسم "روزملي حمل ونقل ورانندگان" تجليل شدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين مراسم بااشاره به اينكه توسعه اقتصادي واجتماعي دربسترحمل ونقل تعريف ميشودوحمل ونقل بسترسازتوسعه همه جانبه كشوراست گفت حمل ونقل كارا وبهره ورميتوانداقتصادي پوياوتوانمندرابوجودآوردجوادهدايتي ادامه دادخصوصي سازي درراستاي اصل44قانون اساسي درحوزه حمل ونقل به طوركامل اجراشده است وسرمايه گذاري بخش خصوصي دراين حوزه بالاميباشدوي درعين حال ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته دراستان رامتناسب بانيازها وظرفيتهاي موجودندانست وافزود:48درصدناوگان حمل ونقل استان بالاي25سال عمروفرسوده ميباشدهدايتي بااشاره به اشتغال مستقيم60هزارنفردرصنعت حمل ونقل استان وامرارمعاش300هزارخانواردراين حوزه اظهاركرد:يكي ازنيازهاي اساسي اين حوزه نوسازي ناوگان استان استوي بااشاره به مصرف دوبرابري سوخت توسط ناوگان فرسوده گفت چنانچه قيمت حاملهاي انرژي درمرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش يابد هزينه تامين سوخت به خصوص براي خودروهاي فرسوده به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بابيان اينكه به واسطه تحريمهاي بين المللي توان توليدخودروهاي سنگين دركشوركاهش يافته است خواستارصدورمجوزواردات اين خودروها براي نوسازي ناوگان حمل ونقل كالا شدمديركل امورشهري وشوراهاي استانداري آذربايجان شرقي دراين مراسم گفت تاپايان برنامه پنجم توسعه،14پايانه مسافري جديد دراستان ايجاد ميشودمرتضي موحدنيا بااشاره به فعاليت11پايانه مسافري دراستان افزودبراساس برنامه ريزي صورت گرفته تاپايان سال1394 تعدادپايانه هاي حمل ونقل مسافراستان به25پايانه افزايش مي يابدوي به نقش فعالان حوزه حمل ونقل درتوسعه فرهنگي،اجتماعي واقتصادي اشاره كردوگفت:اين قشردربرهه هاي حساس انقلاب وظيفه خودرااداكرده وتعلق خودرابه نظام جمهوري اسلامي ثابت كرده استدراين مراسم نمايندگان صنوف حمل ونقل كالاومسافراستان نيز نيزبه طرح مسائل مربوط به حوزه فعاليت خودپرداختنددرپايان اين مراسم كه باحضورمسئولان استاني،اعضاي شوراي حمل ونقل،اعضاي كميته ايمني حمل ونقل ،سازمانهاي مرتبط بابخش حمل ونقل و دست اندركاران اين صنعت دراستان برگزارشد از45نفرازدست اندركاران ورانندگان بخش حمل ونقل جاده اي وياريگران اين بخش قدرداني شد


مشخصات:
نظرات: *