پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپايگاه مقاومت خاتم الانبيا ي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي پايگاه نمونه شد

تاریخ انتشار: 1392/09/07

پايگاه مقاومت خاتم الانبياي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اذربايجان شرقي به عنوان پايگاه نمونه معرفي شداين پايگاه براساس بازرسي هاي ميداني ونظارت برعملكردپايگاههاي بسيج سال1392باكسب بيشترين امتيازاز85 شاخص ارزيابي پايگاهها توسط حوزه مقاومت بسيج كارمندي شهيدآيت الله مدني استان باكسب رتبه نخست به عنوان پايگاه نمونه اين حوزه شناخته شده ودرايام هفته بسيج توسط سازمان بسيج كارمندان سپاه عاشوراازاين پايگاه قدرداني شد


مشخصات:
نظرات: *