پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه مشترك اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي ودادگستري استان درموردارتقاي ايمني

تاریخ انتشار: 1392/10/09

جلسه مشترك اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي ودادگستري استان باموضوع ارتقاي ايمني حمل ونقل جاده اي برگزارشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين جلسه بااشاره به وضعيت ايمني حمل ونقل جاده اي استان گزارشي درموردفعاليتها واقدامات انجام گرفته براي ارتقاي عبورومرورجاده اي توسط اين اداره كل وكميته ايمني حمل ونقل استان ارائه نمودجوادهدايتي همچنين درموردسامانه هاي هوشمندكنترل سرعت نصب شده درمحورهاي مختلف استان مطالبي بيان نمودمعاون قضائي وسرپرست معاونت پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري استان نيزدراين جلسه بااشاره به جديت قوه قضائيه درموردايمني حمل ونقل جاده اي به «طرح ملي كاهش تصادفات جاده اي»وفعاليتهاي عملياتي مرتبط باان دراستان پرداختدكترمسعودي فر همچنين باقدرداني ازاقدامات انجام گرفته توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان درمورداستفاده ازسامانه هاي هوشمندكنترل سرعت درجاده هاي استان بررفع موانع استفاده ازاين سامانه هاتاكيدنمودمعاون قضائي دادگستري وهيئت همراه همچنين ازمركزمديريت راههاي استان اداره كل كه مرحله فعاليت آزمايشي خودراطي ميكندبازديدنمودند


مشخصات:
نظرات: *