پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترددبيش از1/9ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درآذرماه سال1392

تاریخ انتشار: 1392/10/08

بيش از1/9ميليون خودروطي آذرماه سالجاري درمحورهاي مختلف استان ترددكرده اندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودبراساس گزارش تحليلي ازاطلاعات جمع آوري شده توسط دستگاههاي ترددشمارواقع در62محوراستان طي آذرماه سالجاري متوسط تردددرمحورهاي استان روزانه حدود305هزاردستگاه وسيله نقليه بوده است جوادهدايتي ادامه داد ازكل تردد صورت گرفته دراين مدت بيش از81درصد ترددمربوط به وسايل نقليه سبك و19درصد ترددمربوط به خودروهاي سنگين بوده است وي بااعلام اين كه متوسط سرعت تردددرمحورهاي استان83كيلومتردرساعت بوده است گفت بيشترين ميزان تردددرمحورهاي تبريز-ايلخچي،ايلخچي-تبريزوصوفيان-تبريزبوده استهدايتي افزودمحورهاي ميانه-بستان آباد(جاده قديم)،سه راهي ايواغلي-مرندواهر-تبريزبه ترتيب شلوغ ترين محورهاي استان درساعت اوج ترددبوده اندوي پرترددترين ساعات درمحورهاي استان رامابين ساعات16الي18 اعلام نمودلازم به ذكراست درحال حاضرصددرصدمحورهاي استان تحت پوشش سيستمهاي هوشمندترددشمارقرارگرفته ودراين شاخص آذربايجان شرقي رتبه نخست رادرسطح كشورداراميباشد


مشخصات:
نظرات: *