پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپارك ترافيك مراغه افتتاح شد

تاریخ انتشار: 1392/08/06

پارك ترافيك شهرمراغه افتتاح شد درآيين گشايش اين پارك كه باهمكاري شهرداري مراغه واداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي احداث شده است مسئولان شهرستان مراغه ومعاون حمل ونقل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان حضورداشتنداين پارك به منظورآموزش قوانين ومقررات راهنمائي ورانندگي وترافيك به كودكان ونوجوانان درزميني به مساحت5هزارو500مترمربع احداث شده است وداراي خيابان،خطوط گذرعابرپياده،تابلوهاوعلائم راهنمائي ورانندگي،خودروهاي آموزشي وكلاس آموزش ميباشدلازم به ذكراست درحال حاضردوپارك آموزش ترافيك درسطح شهرتبريزويك پارك درشهرستانهاي ملكان ومرندفعاليت ميكنندكه به بهره برداري ازپارك ترافيك مراغه تعدادپاركهاي فعال درسطح استان آذربايجان شرقي به5پارك افزايش يافت


مشخصات:
نظرات: *