پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیوانت بارهابحراني ترين وسيله نقليه درتصادفات جاده اي استان ميباشد

تاریخ انتشار: 1392/07/16

وانت بارهابحراني ترين وسيله نقليه درتصادفات جاده اي استان آذربايجان شرقي درشش ماهه اول سال92 باافزايش8درصدي بعنوان وسيله نقليه مقصردرتصادفات ميباشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان درجلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي بااعلام اين خبرافزودتخطي ازسرعت مطمئنه بيشترين عامل تصادفات دراين مدت درراههاي استان بوده استجوادهدايتي باارائه گزارش تحليلي تصادفات جاده اي درششماهه اول سالجاري گفت براساس آمار درسه ماهه اول امسال تعدادتلفات جاده اي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ودرسه ماهه دوم كاهش يافته استوي بااعلام اينكه تعدادفوتي هاي تصادفات جاده اي دربيمارستانها نسبت به سال قبل35درصدافزايش داشته است اين مسئله رانگران كننده دانستهدايتي همچنين گفت باوجودافزايش16درصدي تصادفات جاده هاي استان دراين مدت تصادفات وسايل نقليه عمومي82درصدكاهش بعنوان وسيله نقليه مقصردرتصادف داشته استيافته استمحمداشرف نيامعاون امورعمراني استانداري نيزدراين جلسه بااعلام اينكه بامشخص شدن علل اصلي تصادفات جاده اي بايدبه دنبال راه حلهاي رفع اين موانع رفت گفت سازمانها وارگانهاي ذيربط اگربه درستي به وظايف خودعمل كنندمعضل تصادفات جاده اي تا80الي90درصدحل ميشودوي همچنين برنقش مهم فرهنگ سازي دركاهش تصادفات وتلفات جاده اي تاكيدنمودمديركل پزشكي قانوني استان نيزدراين جلسه بااعلام افزايش4/3درصدي تلفات جاده اي درشش ماهه اول امسال گزارشي درموردآخرين وضعيت تصادفات وتلفات رانندگي ارائه نموددراين جلسه همچنين درموردمسائل ايمني،نگهداري وبهره برداري آزادراه تبريز-زنجان بحث بررسي وتبادل نظرگرديد


مشخصات:
نظرات: *