پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري بيش از86هزارنفر-ساعت دوره آموزشي براي شاغلين بخش حمل ونقل

تاریخ انتشار: 1392/06/16

بيش از86هزارنفر-ساعت دوره آموزشي براي شاغلين بخش حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي طي پنج ماه اول سالجاري برگزارشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزوداين دوره ها بابرنامه ريزي اين اداره كل وهمكاري تشكلهاي صنفي حمل ونقل استان وباتاكيدبركيفيت آموزش براي ارتقاي سطح خدمات درقالب دوره هاي آموزش ضمن خدمت وآموزش بدوخدمت براي شاغلين ورانندگان بخش بارومسافر استان برگزارشدجوادهدايتي ادامه داددراين مدت بيش از39 هزارنفر-ساعت دوره آموزشي درقالب آموزشهاي ضمن خدمت و47هزارنفر-ساعت درقالب آموزشهاي بدوخدمت رانندگان برگزارشده استوي عناوين مهمترين دوره هاي آموزشي راحمل موادخطرناك،ابعادواوزان،مهارتهاي رانندگي،مهاربار،قوانين ومقررات واخلاق حرفه اي برشمرد


مشخصات:
نظرات: *