پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیچالشهاي ايمني بزرگراه شهيدكسائي تبريزدرجلسه كميته ايمني حمل ونقل آذربايجان شرقي بررسي شد

تاریخ انتشار: 1392/06/07

چالشهاي ايمني بزرگراه شهيدكسائي تبريز درجلسه كميته ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي استان اذربايجان شرقي بررسي شددردومين جلسه اين كميته درسال1392وضعيت ايمني اين بزرگراه به عنوان يكي ازپرترددترين محورهاي استان كه روزانه حدودسي هزاردستگاه خودرودرآن ترددميكنند وداراي ميزان بالاي تصادفات فوتي وجرحي ميباشدموردبحث وتبادل نظراعضاقرارگرفته وتصميماتي براي ارتقاي ايمني اين بزرگراه اتخاذشدهمچنين گزارش آماري آخرين وضعيت تصادفات رانندگي وتلفات ناشي از آن درراههاي مختلف استان وملاحظات ساماندهي امدادرساني فني وسائل نقليه دراين راهها ازديگرمسائل طرح شده دراين جلسه بودكه پس ازارائه گزارش دراين موضوعات توسط پزشكي قانوني واداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان، حاضران به بحث وبررسي دراين مواردپرداختند


مشخصات:
نظرات: *