پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبهره برداري ازنمايشگرديجيتالي پايانه بارتبريزباحضورمديركل دفترحمل ونقل كالاي سازمان

تاریخ انتشار: 1392/05/06

بهره برداري ازنمايشگرديجيتالي پايانه بارتبريزباحضورمديركل دفترحمل ونقل كالاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي آغازشداين تابلوي نمايشگرديجيتالي(LED)به منظوراطلاع رساني فعاليتهاي بخش حمل ونقل جاده اي بابهره گيري ازفضاهاي پرمخاطب به ابعاد6مترمربع درپايانه بارتبريزنصب وموردبهره برداري قرارگرفتداريوش باقرجوان همچنين دراين برنامه ازقسمتهاي مختلف پايانه بارتبريز،سامانه مديريت هوشمندتردداين پايانه،سامانه صدورنوبت برخط وميزخدمت مستقردراين پايانه بازديدنمودوي همراه بامديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بارانندگان وسائط نقليه سنگين ديداروگفتگونمودبازديدازكارخانه خودروسازي آذهايتكس ازديگربرنامه هاي مديركل دفترحمل ونقل كالاي سازمان بودكه درآن ضمن بازديدازخط توليد خودروهاي سنگين اين كارخانه درموردنوسازي ناوگان حمل ونقل كالاجلسه اي نيزبامسئولان اين كارخانه برگزارگرديد


مشخصات:
نظرات: *