پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیطرح نوسازي ناوگان ميني بوس فرسوده دراستان آذربايجان شرقي اجراميشود

تاریخ انتشار: 1392/05/26

طرح نوسازي ناوگان ميني بوس فرسوده دراستان آذربايجان شرقي اجراميشودمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزوددرراستاي طرح نوسازي ناوگان ميني بوس هاي فرسوده طبق هماهنگيهاي بعمل آمده درنظراست به متقاضيان نوسازي ناوگان ميني بوس حداكثرمبلغ چهارصدميليون ريال وام بانرخ بهره4درصدودوره بازپرداخت5ساله اعطاشودجوادهدايتي گفت متقاضيان ميتوانندبامراجعه به اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان وارائه كارت هوشمندناوگان وسايرمدارك مربوط به ناوگان فرسوده ثبت نام نمايندوي ادامه دادبعدازبررسي مدارك متقاضيان واخذ تعهدات لازم صدورمعرفي نامه ثبت نام جهت ارائه به شركتهاي خودروساز وبانكهاي عامل توسط اين اداره كل انجام خواهدشد


مشخصات:
نظرات: *