پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه هم انديشي صاحب نظران ايمني حمل ونقل آذربايجان شرقي وجمعيت طرفداران ايمني راههادرتبريز

تاریخ انتشار: 1392/06/16

جلسه هم انديشي وهمفكري صاحب نظران ونخبگان ايمني حمل ونقل استان آذربايجان شرقي وجمعيت طرفداران ايمني راهها درتبريزبرگزارشددراين جلسه كه باحضوررييس هيئت مديره اين جمعيت ،معاونان امورعمراني وبرنامه ريزي استانداري استان،مديركل حمل ونقل وپايانه ها،مديركل راه وشهرسازي،اعضاي شوراي حمل ونقل وكميته ايمني حمل ونقل ،اساتيددانشگاه وجمعي ازصاحب نظران ايمني برگزارشدمحمدبخارائي بااشاره به اهداف اين جمعيت وفعاليتهاي آن درسالهاي اخيرگفت اين جمعيت به عنوان يك تشكل مردم نهادوباهدف افزايش مشاركت بخش غيردولتي ومردمي دركاهش آسيبهاي اجتماعي وانساني ناشي ازسوانح رانندگي برآن شديم كه باياري نخبگان حمل ونقل ودلسوزان استان اولين دفترمنطقه اي اين جمعيت رادراستان اذربايجان شرقي راه اندازي نماييممديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه گزارشي ازوضعيت ايمني حمل ونقل جاده اي دراين استان راارائه نموددرادامه اين جلسه حاضران به بحث وبررسي درمورد راههاي ارتقاي ايمني تردددراستان پرداختنداولين دفترمنطقه اي جمعيت طرفداران ايمني راهها درسطح كشورنيز دراين برنامه باحضورمدعوين گشايش يافتهمچنين آثاربرگزيده جشنواره پوستر«ره پويان سفرايمن»كه سال گذشته باهمكاري اداره كل حمل ونقل وپايانه ها ي استان ودانشگاه آزاداسلامي تبريزدرسطح كشوربرگزارشددراين جلسه درقالب يك نمايشگاه براي حاضران به نمايش گذاشته شد


مشخصات:
نظرات: *