پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیراه اندازي دوتابلوي دروازه اي پيام متغير (VMS ) در دو محور پر ترافيك آذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1392/06/17

دوتابلوي دروازه اي پيام متغير (VMS) دردو محور پر ترافيك و شرياني استان آذربايجانشرقي با اعتباري بالغ بر 4000 ميليون ريال راه اندازي مي شودمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزوددرراستاي اطلاع رساني لحظه اي (آنلاين)ازوضعيت راه پيش روي رانندگان دوتابلوي پيام متغير دردومحورپرتردداتوبان شهيدكسائي خروجي وادي رحمت و محور تبريز- آذرشهر نرسيده به خروجي سه راهي خاصبان توسط اين اداره كل راه اندازي خواهد شدجوادهدايتي ادامه داد: آغازعمليات اجرائي ساخت ونصب اين تابلوها پس ازمكانيابي و تامين اعتبار از بودجه ملي، ازارديبهشت امسال آغاز شده و با پايان مراحل نصب، سامانه اكنون مراحل آزمايشي بهره برداري را طي مي نمايدوي درمورد ضرورت نصب و چگونگي كاربرداين تابلوها گفت؛ پيامها و اطلاعات ضروري همچون وضعيت ترافيك يا تصادف احتمالي رخ داده در ادامه مسير،محدوديت يا ممنوعيت ترافيكي اعمال شده در جاده،عمليات عمراني راهداري تاثير گذار بر تردد از مسير وهمچنين شرايط آب وهوائي به منظور پيش آگاهي و كسب آمادگي مقابله با اتفاقات احتمالي واقع در ادامه مسير و تنظيم چگونگي ادامه رانندگي به صورت لحظه اي (آنلاين) از طريق مركز مديريت راههاي استان نمايش داده خواهد شدهدايتي استفاده اين سامانه هارا بخشي از برنامه جامع هوشمندسازي جاده هابراي كاهش تصادفات و ارتقاء ايمني حمل ونقل جاده اي استان دانست وافزودازديگراقدامات انجام شده درسالجاري براي بكارگيري سامانه هاي هوشمنددرراههاي استان تجهيز10محورجديدبه سامانه هوشمندترددشماري براي مديريت ترافيك در شبكه راههاي استان و تحليل مهندسي عرضه و تقاضاي موجود در شبكه جاده اي ميباشدكه بااين افزايش تعدادمحورهاي داراي دستگاه ترددشماردراستان به 62 محوررسيدو بااين افزايش صددرصدمحورهاي استان آذربايجان شرقي تحت پوشش سيستمهاي هوشمندترددشماري قرارگرفته و از حيث اين شاخص رتبه نخست را در بين 31 استان كشور احراز نموده است


مشخصات:
نظرات: *