پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاتصال پايانه هاي مرزي جلفاو نوردوزبه شبكه فيبرنوري كشور

تاریخ انتشار: 1392/04/10

پايانه هاي مرزي جلفا ونوردوزبه شبكه فيبرنوري كشورمتصل شدندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودبه منظورتوسعه بسترارتباطي تبادل اطلاعات پايانه هاي مرزي جلفاونوردوزوارائه بهترخدمات توسط ارگانهاي مستقردراين پايانه هاوهمچنين لزوم تسريع درارتباط ارگانهاي عملياتي مرزباواحدهاي ستادي باهماهنگي دفترفن آوري اطلاعات سازمان با ايجادواستقرارتجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري لازم نسبت به اتصال پايانه هاي مرزي استان به شبكه فيبرنوري كشوراقدام شدجوادهدايتي ادامه دادمتعاقب آن ارگانهاي مستقردرمرزهركدام باتجهيزات رايانه هاي ومخابراتي خودازطريق بسترفيبرنوري به شبكه تبادل اطلاعات كشورمتصل شده اند


مشخصات:
نظرات: *