پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلفادومين مرزترانزيتي كشورازلحاظ درصدرشددرخردادماه سال1392

تاریخ انتشار: 1392/04/27

مرزجلفادومين مرزترانزيتي كشورازلحاظ درصدرشدآماركالاهاي ترانزيتي درخردادماه سال1392شدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودطي خردادماه سال جاري27هزارو977تن كالا ازمرز جلفاترانزيت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال91 افزايش3/132درصدي رانشان ميدهدكه رتبه دوم كشورازلحاظ درصدرشددراين مدت ميباشدجوادهدايتي ميانگين رشدميزان كالاي ترانزيت شده دراين مدت درسطح كشوررا8/19درصداعلام نموده وگفت درهمين مدت ازمرزنوردوزنيزيك هزارودويست تن كالاترانزيت شده است


مشخصات:
نظرات: *