پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرويكردجديداجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان

تاریخ انتشار: 1392/03/01

طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان آذربايجان شرقي درسال تحصيلي92-1391بارويكردجديددرآموزش مسائل ايمني اجراشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين مطلب افزوداين طرح دردوبخش اجراي نمايشهاي ويژه باهدف انتقال مفاهيم ترافيكي ونحوه صحيح عبورومرور درمسيرخانه به مدرسه واموزش تئوري قوانين ومقررات عبورومرور درمدارس هدف وايمن سازي فيزيكي بااجراي شيارلرزاننده وسرعت كاه وخط نوشته ونصب تابلودرمقابل مدارس هدف دراين سال تحصيلي اجراشدجوادهدايتي ادامه داددرطول اجراي اين طرح ازسال1384دراستان تعداد141مدرسه ابتدائي وراهنمائي حاشيه راهها درمحورهاي مختلف استان وتعداد22000دانش آموزتحت پوشش قرارگرفته اند


مشخصات:
نظرات: *