پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي گواهينامه سيستم مديريت كيفيت Iso9001-2008 رادريافت كرد

تاریخ انتشار: 1392/02/29

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي گواهينامه سيستم مديريت كيفيتIso9001-2008رادريافت كردمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودباانجام مميزيهاي لازم توسط شركت مشاوروتطبيق معياره وضوابط موجوداين اداره كل موفق به اخذاين گواهينامه شدجوادهدايتي همچنين گفت اين اداره كل قبلا داراي گواهينامه سيستم مديريت كيفيتIso9001-2003ازسال 1385بودكه موفق به ارتقا به اين سيستم بالاترگرديد


مشخصات:
نظرات: *