پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري جلسه فرماندهان پايگاههاي مقاومت آذربايجان شرقي درپايانه مرزي نوردوز

تاریخ انتشار: 1392/02/23

جلسه فرماندهان پايگاههاي مقاومت تابعه حوزه دوبسيج كارمندي شهيدمدني سپاه عاشورادرپايانه مرزي نوردوزبرگزارشددراين جلسه كه به ميزباني پايگاه مقاومت خاتم الانبياي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي برگزارشدفرمانده حوزه دوبسيج كارمندي سپاه عاشورا،فرماندهان پايگاههاي مقاومت تابعه واعضاي شوراي فرماندهي پايگاه مقاومت خاتم الانبيا حضورداشتندحاضران دراين جلسه همچنين ازبخشهاي مختلف پايانه مرزي نوردوز بازديدنموده وبانحوه فعاليت نهادهاي فعال دراين پايانه مرزي آشناشدند


مشخصات:
نظرات: *