پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیساماندهي تابلوهاي تبليغاتي واختصاصي جاده اي آذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1392/02/19

به منظور ساماندهی وضعيت تابلوهاي تبليغاتي و اختصاصي حاشيه جادهها دراستان آذربايجان شرقي طی سال1391 قرارداد نصب وبهره برداري 35 تابلوي تبليغاتي واختصاصي بامتراژكلي1068مترمربع توسط واحدبازرگاني اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان باسرمايه گذاران اين بخش منعقدشدازاين تعداد19تابلو، اختصاصي و16تابلوتبليغاتي بودندهمچنين درسال گذشته باهماهنگي اين اداره كل و اداره راه وشهرسازي استان تعداد270تابلوي غيرمجاز درمحورهاي مختلف استان شناسائي وجمع آوري شدكه ازاين تعداد225تابلو،اختصاصي و45تابلوتبليغاتي می باشد


مشخصات:
نظرات: *