پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترددبيش از8/106ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسال1391

تاریخ انتشار: 1392/02/10

بيش از8/106ميليون خودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1391 ترددكرده اند مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودباتوجه به آمارتردددر52محورمجهزبه دستگاههاي ترددشمارآنلاين ازاين تعداد بيش از85ميليون وسايل نقليه سبك وبيش از21ميليون وسائط نقليه سنگين بوده اندجوادهدايتي ميانگين سرعت متوسط خودروهادراين سال را84كيلومتربرساعت عنوان كردوي محورهاي صوفيان- تبريز،آذرشهر-تبريز،تبريز-آذرشهر وتبريز-صوفيان راپرترددترين محورهاي استان درسال1391اعلام نمودوي همچنين محورهاي صوفيان _تبريز،بناب _ملكان وتبريز-بستان آباد(جاده قديم)رامحورهاي داراي بيشترين ترددوسايل سنگين اعلام نمودجوادهدايتي نتايج حاصله ازاين گزارش را به منظوربرنامه ريزي لازم براي كنترل تردددرمحورها توسط دستگاههاي ذيربط،افزايش ايمني ترددجاده اي واطلاع رساني حائزاهميت دانست


مشخصات:
نظرات: *