پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپخش فيلم مستند(طرحهاي ارتقاي ايمني حمل ونقل) ازشبكه استاني سهند

تاریخ انتشار: 1392/01/06

فيلم مستند(طرحهاي ارتقاي ايمني حمل ونقل)كه بامشاركت شبكه استاني سهندآذربايجان شرقي واداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان توليدشده است درآخرين روزهاي سال1391ازاين شبكه پخش شداين فيلم باهدف آشنائي عموم مردم باطرحهاي مختلف ارتقاي ايمني مانندطرحهاي ارتقاي ايمني موتورسواران،سرنشينان وسائل نقليه،عابرين پياده ،ادوات كشاورزي وطرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي استان كه توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي درطول سال1391اجراشده است تهيه وپخش گرديدلازم به ذكراست پيش ازاين نيزبرنامه 8قسمتي(انسان وسفرايمن)بامشاركت شبكه سهندواين اداره كل توليدوپخش شده است


مشخصات:
نظرات: *