پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترددبيش از5/3ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي طي ايام نوروز

تاریخ انتشار: 1392/01/05

بيش از5/3ميليون خودروطي ايام نوروزسال1392(25اسفند1391الي4فروردين سالجاري) در52محور مجهزبه دستگاه ترددشماردرسطخ استان ترددنموده اندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودازاين تعدادوسيله نقليه13درصدوسايل نقليه سنگين و87درصدوسايل نقليه سبك بوده اندجوادهدايتي گفت پرترددترين محورهاي استان دراين مدت به ترتيب محورهاي تبريز-صوفيان، ملكان –مياندواب، صوفيان تبريزو آزادراه زنجان-تبريز بوده اندوي ميانگين سرعت درمحورهاي استان دراين مدت را87كيلومتردرساعت اعلام نمود


مشخصات:
نظرات: *