پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجابه جايي بيش از 524هزار مسافر نوروزي توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي آذر بايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1392/01/18

در ايام اجراي طرح نوروزي سال 1392 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان آذربايجان شرقي، بيش از 524هزار مسافرتوسط ناوگان حمل و نقل جاده اي استان جابه جا شدند طرح ويژه جابه جائي مسافران نوروزي از مورخه 24/12/1391 لغايت 16/1/1392 در استان اجرا شد كه در مدت اجراي اين طرح ناوگان بين شهري اعم از اتوبوس ، ميني بوس و سواري با 37هزار سفر اقدام به جابه جايي مسافران نمودند از اين تعداد بيش از 8هزارمسافر با 23هزار سفر درون استاني و 253هزارمسافر با14هزار سفر برون استاني تردد نموده اند در اين مدت همچنين 352هزار مسافر با 15هزارسفربااتوبوس ،تعداد 111هزار مسافر با7هزارسفربا ميني بوس و تعداد62هزار مسافر با15هزارسفربا سواري مسافرت نموده اند


مشخصات:
نظرات: *