پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاولين جلسه كميته ايمني حمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي درسال1392 برگزارشد

تاریخ انتشار: 1392/01/11

اولين جلسه كميته ايمني حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي درسال1392 همزمان باآغازدوردوم سفرهاي نوروزي برگزارشدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به اينكه دستگاههاي مربوطه دراين ايام بااحساس مسئوليت بيشتردرموردارتقاي ايمني فعاليت كنندگفت حفظ جان مردم ارزش زيادي براي ماداردووظيفه ويژه اي دراين موردبرعهده مسئولين است لذانبايدكوتاهي يك ارگان عاملي براي ازبين رفتن جان يك انسان شودمحمداشرف نيااضافه كرداقدامات فرهنگي لازم بايددرطول سال براي ارتقاي فرهنگ ايمني صورت گيرداماحضورپليس درجاده هايك امرضروري براي كنترل رانندگان متخلف استوي همچنين برلزوم استقرارخودروهاي امدادي درجاده ها وارايه كليه امكانات سازمان هاي مسئول براي ارتقاي ايمني وكاهش تصادفات رانندگي تاكيدنمودمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه گفت از24اسفند91تا نهم فروردين سالجاري نزديك به شش ميليون انواع وسائل نقليه درمحورهاي مختلف اين استان ترددداشته اندكه35 درصدافزايش ترددنسبت به مدت مشابه سال قبل داشته استجوادهدايتي ادامه دادبرنامه ريزي صحيح براي استفاده ازامكانات موجودبهترين راه براي ارتقاي ايمني دردوردوم سفرهاي نوروزي ميباشددراين جلسه مديران دستگاههاي عضواين كميته گزارشي ازاقدامات انجام گرفته دراين ايام براي حاضران ارائه نمودندهمچنين راهكارهاي افزايش هماهنگي درخصوص ارتقاي ايمني ومديريت تصادفات درايام باقي مانده تعطيلات نوروزي توسط اعضاي جلسه موردبررسي وتبادل نظرقرارگرفت


مشخصات:
نظرات: *