پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتردد73هزارمسافردرايام نوروزازپايانه هاي مرزي جلفا ونوردوز

تاریخ انتشار: 1392/01/21

درايام تعطيلات نوروزسال1392بيش از73هزار مسافرازپايانه هاي مرزي جلفا ونوردوزترددنمودنداين تعدادمسافردرايام اجراي طرح نوروزي از24اسفند1391الي16فروردين سالجاري دراين پايانه هاترددنمودندكه58هزارمسافرازمرزجلفاو15هزارمسافرازمرزنوردوزترددكرده اندازاين تعدادمسافرحدود30هزارنفرمسافرورودي ازمرزجلفاوبيش از28هزارنفرمسافرخروجي ازاين پايانه مرزي بودندهمچنين4/7هزارنفرمسافرورودي ازپايانه مرزي نوردوزو5/7هزارنفرمسافرخروجي ازاين پايانه بوده اند


مشخصات:
نظرات: *