پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیميزان تردددرجاده هاي آذربايجان شرقي طي ايام نوروز33درصدافزايش يافت

تاریخ انتشار: 1392/01/17

ميزان تردددرجاده هاي استان آذربايجان شرقي طي ايام تعطيلات نوروزسالجاري33درصدافزايش يافتمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزوداين افزايش براي خودروهاي سبك36درصدوبراي خودروهاي سنگين13درصدبوده استجوادهدايتي ادامه داددراين ايام (24اسفند1391الي16فروردين سالجاري)براساس گزارش از 52محور مجهزبه دستگاه ترددشماردرسطح استان بيش از7/8ميليون خودرو ترددنموده اندوي پرترددترين محورهادراين مدت رابه ترتيب محورهاي تبريز-صوفيان،صوفيان-تبريز،تبريز-آذرشهروملكان-بناب برشمردوي ميانگين سرعت درمحورهاي استان دراين مدت را86كيلومتردرساعت اعلام نمود


مشخصات:
نظرات: *