پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتجليل ازدست اندركاران وياريگران حمل ونقل آذربايجان شرقي درروزملي حمل ونقل ورانندگان

تاریخ انتشار: 1391/09/28

تعدادي ازدست اندركاران بخش حمل ونقل وياريگران اين صنعت دراستان آذربايجان شرقي ورانندگان پيشكسوت ونمونه بخش حمل ونقل كالاومسافراين استان درمراسم "روزملي حمل ونقل ورانندگان" تجليل شدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين مراسم بااشاره به اينكه توسعه اقتصادي واجتماعي دربسترحمل ونقل تعريف ميشودوحمل ونقل بسترسازتوسعه همه جانبه كشوراست گفت حمل ونقل كارا وبهره ورميتواتداقتصادي پوياوتوانمندرابوجودآوردجوادهدايتي همچنين گزارشي ازوضعيت حمل ونقل استان وعملكردودستاوردهاي بخش حمل ونقل جاده اي استان ارائه دادوگفت جابه جائي كالاتوسط ناوگان حمل ونقل اين استان درنيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته11درصدافزايش داشته استوي افزودسال گذشته هم جابه جائي كالا نسبت به سال ماقبل آن2/10درصدرشدداشت كه اين افزايش متوالي نشان ازرشدوپويايي استان واستعدادوظرفيتهاي ناوگان آن داردكه پاسخگوي تقاضاهاستهدايتي ادامه داد10ميليون و700هزارمسافرتوسط دوهزارو500دستگاه ناوگان حمل ونقل عمومي باهشت هزارراننده دراستان جابه جاشده اندوي افزوددرحوزه ايمني نيزفعاليتهاي خوبي انجام شده ودرنيمه نخست امسال10درصدكاهش تلفات نسبت به مدت مشابه سال1390راشاهدبوديمدراين مراسم نمايندگان صنوف حمل ونقل كالا،مسافر،بين المللي ورانندگان استان نيزبه طرح مسائل مربوط به حوزه فعاليت خودپرداختنددراين مراسم ه كه باحضورمعاون امورعمراني استانداري،اعضاي شوراي حمل ونقل،اعضاي كميته ايمني حمل ونقل ،سازمانهاي مرتبط بابخش حمل ونقل و دست اندركاران اين صنعت دراستان برگزارشدهمچنين ازتعدادي ازرانندگاني كه درامدادرساني به زلزله زدگان شهرستانهاي اهر،هريس وورزقان همكاري نموده بودندقدرداني شدنماهنگ"حمل ونقل"نيزكه توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهيه شده است دراين مراسم براي اولين باربراي حاضران به نمايش درآمد


مشخصات:
نظرات: *