پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرنامه هاي شبكه سهندبه مناسبت روزملي حمل ونقل

تاریخ انتشار: 1391/09/28

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي به مناسبتآذرروزملي" حمل ونقل ورانندگان" دربرنامه هاي مختلف صداوسيماي استان آذربايجان شرقي حضوريافتجوادهدايتي طبق هماهنگيهاي بعمل آمده دراين ايام دربرنامه هاي زنده راديوووتلويزيوني«سحرلر»و«گون چخان»وهمچنين درمصاحبه باواحدخبرشبكه سهندحضوريافته وبه تبيين اهميت فعاليت حمل ونقل ودستاوردهاي اين بخش درسطح استان پرداختهمچنين نماهنگ«حمل ونقل» كه به زبان محلي توسط اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان توليدشده است دراين ايام ازشبكه سهندپخش شد


مشخصات:
نظرات: *