پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي برگزارشد

تاریخ انتشار: 1391/08/28

سومين جلسه كميته ايمني حمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي درسال1391برگزارشدمعاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي دراين جلسه بااشاره به اينكه تدابيروعملكردادارات كل راه وشهرسازي،حمل ونقل وپايانه هاوپليس راه استان دركاهش تلفات حوادث جاده اي موثربوده است گفت بايداهتمام بيشتري دراين خصوص صورت گيردمحمداشرف نياادامه دادارتقاي ايمني راههاي روستائي بايددراولويت قرارگيردوي همچنين گفت براي كاهش تلفات وارتقاي ايمني بايدابتدازيرساختهاي لازم اصلاح شودمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزضمن اعلام كاهش هفت درصدي تلفات حوادث جاده اي درمحورهاي مواصلاتي استان درنيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال افزوداجراي طرحهاي فرهنگي وآموزشي دركناراصلاح زيرساختهادركاهش آمارتصادفات وتلفات جاده اي موثرميباشندجوادهدايتي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاوآرام سازي ترافيك درجاده هاي حاشيه مدارس بين راهي راازجمله برنامه هاي اجراشده درسالهاي قبل عنوان واضافه كردطرح ارتقاي ايمني موتورسواران هم امسال درپنج محوراجراميشودوي همچنين ازاجراي طرح ارتقاي ايمني عابران پياده درپنج محوراستان خبردادوگفت طرح ارتقاي ايمني سرنشينان وسائط نقليه درسه محوروطرح ارتقاي ايمني ترددادوات كشاورزي درمحورمرند-خوي به عنوان پايلوت اجراميشوداوهمكاري اداره كل راه وشهرسازي،دفترامورروستائي استانداري،فرمانداريها،پليس راه وصداوسيمارابراي اجراي اين طرحهاضروري دانستدراين جلسه مديركل راه وشهرسازي درموردتمهيدات راهداري زمستاني وايمني حمل ونقل جاده اي مديركل پزشكي قانوني وفرمانده پليس راه استان درموردميزان تصادفات وتلفات حوادث جاده اي درهفت ماهه اول سالجاري گزارشهاي ارائه نمودند


مشخصات:
نظرات: *