پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیراهكارهاي ارتقاي توانمندي شركتهاي تعاوني مسافري آذربايجان شرقي باحضورنماينده مردم تبريزدرمجلس شوراي

تاریخ انتشار: 1391/08/09

راهكارهاي ارتقاي توانمندي شركتهاي تعاوني مسافربري استان آذربايجان شرقي باحضورنماينده مردم تبريز،اسكووآذرشهردرمجلس شوراي اسلامي بررسي شد محمدحسين فرهنگي دراين جلسه بابيان اينكه حمل ونقل شريان اقتصادي كشورراتشكيل ميدهدگفت باتوجه به عمربالاي ناوگان حمل ونقل جاده اي استان بايدنسبت به نوسازي آن اقدام نمودوي افزودپتانسيل اقتصادي بالاي آذربايجان شرقي اهميت رسيدگي وارتقاي بخش حمل ونقل اين استان راباتوجه به حجم سرمايه گذاري انجام شده درآن رادوچندان ميكند مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه گزارشي از وضعيت حمل ونقل استان ارائه نموده وگفت درحال حاضرتعداد115باب شركت مسافري،8هزارراننده مسافري و2هزارو468دستگاه خودرواعم ازاتوبوس،ميني بوس وسواري دربخش حمل ونقل مسافري استان فعاليت ميكنندجوادهدايتي ميانگين سني ناوگان مسافري استان را61/16سال اعلام نموده وازراه اندازي ترمينال مجازي فروش اينترنتي بليت واقدامات انجام يافته اين اداره كل براي نوسازي ناوگان خبرداددرادامه اين جلسه كه باحضورنمايندگان اداره تعاون،كارورفاه،بانكهاي توسعه تعاون وملت ونمايندگان صنف حمل ونقل مسافراستان برگزارشدحاضران به بحث وتبادل نظردرموردراهكارهاي ارتقاي توانمندي شركتهاي تعاوني مسافري ونوسازي ناوگان عمومي پرداختند


مشخصات:
نظرات: *