پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديد معاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي ازپايانه مرزي جلفا

تاریخ انتشار: 1391/08/08

معاون امورعمراني استانداري آذربايجان شرقي ازپايانه مرزي جلفابازديدنمودمحمداشرف نيادراين برنامه ضمن بازديدازپروژه هاي عمراني درحال اجرا ازبخشهاي مختلف اين پايانه ديداروبافرايندهاي جاري وروال كاري پايانه مرزي جلفا براي تسهيل جريان ترددمسافروكالاآشناشدوي درجلسه اي كه به منظوربررسي مسائل اين پايانه باحضورمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان،فرماندارجلفا ومديران دستگاههاي مستقردراين پايانه برگزارشدبااشاره به پتانسيل بالاي منطقه آزادارس گفت قابليتهاي بالاي اين منطقه كه منجربه رونق اقتصادي وروان شدن جريان حمل ونقل ميشوداهميت پايانه مرزي جلفارادوچندان ميكندوي ضمن ابرازرضايت ازروندامورخواستاراجراي طرح جامع پايانه مرزي جلفابراي توسعه وساماندهي اين پايانه گرديداوهمچنين خواستارحل مسائل مربوط به پل مرزي جديدجلفا-نخجوان وفراهم كردن زمينه ترددكاميونهاي ترانزيتي ومسافرازاين پل شدجوادهدايتي مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين جلسه گزارشي ازفعاليتهاي انجام يافته دراين پايانه مرزي براي تسهيل ترددبارومسافرراارائه نمود


مشخصات:
نظرات: *