پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديدرييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ازآذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1392/09/02

معاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ازپايانه بارتبريزوپايانه هاي مرزي جلفا ونوردوزدراستان اذربايجان شرقي بازديدنمودمهندس داودكشاورزيان كه به همراه معاون راهداري ومديران كل دفاترفني وامورپيمانهاوترانزيت وپايانه هاي مرزي دربرنامه يك روزه به اين استان سفركرده بوددراولين بخش برنامه خودبااستاندارآذربايجان شرقي ديدارنمودمهندس كشاورزيان دراين ديداربااشاره به اينكه آذربايجان شرقي به لحاظ ويژگيهاي حمل ونقلي مهمترين استان شمالغرب كشوروجزوپنج استان مطرح كشورميباشدبراستفاده بهينه ازقابليتهاي حمل ونقل استان تاكيدنموددكتراسماعيل جبارزاده استاندارآذربايجان شرقي نيزدراين ديداربااشاره به نقش مهم حمل ونقل به عنوان يكي ازبخشهاي زيربنائي اقتصادوتوسعه برسهم عمده حمل ونقل جاده اي درجابه جائي كالا ومسافردركشورتاكيدكردرييس سازمان وهيئت همراه در پايانه بارتبريز ازقسمتهاي مختلف اين پايانه اعم ازساختمان اعلام بار،ساختمان شركتها،مركزمعاينه فني ومحوطه بازديدنمودندميزخدمت پايانه بارتبريز ازديگرمكانهاي بازديدشده اين پايانه بودكه رييس سازمان بانحوه فعاليت اين بخش آشناشدوي باحضوردريكي ازكلاسهاي آموزشي رانندگان درجريان نحوه آموزش رانندگان درپايانه بارتبريزقرارگرفتمعاون وزيرراه وشهرسازي همچنين باحضوردرپايانه هاي مرزي نوردوز درمرزايران وارمنستان وجلفادرمرزايران وجمهوري خودمختارنخجوان ازسالنهاي مختلف مسافري وتجاري اين پايانه هاي مرزي بازديدوازنزديك درجريان چگونگي فعاليت نهادهاي مختلف مستقردراين پايانه ها قرارگرفتبازديدازپل مرزي جديدپايانه مرزي جلفاازديگربرنامه هاي رييس سازمان بودكه باحضور ديگرمسئولان مرتبط مسائل ومشكلات اين پل كه درسال1390احداث شده است موردبررسي قرارگرفتمهندس كشاورزيان درضمن بازديدازپايانه مرزي جلفابا اشاره به اينكه يكي ازپتانسيلهاي مهم اقتصادكشورترانزيت ميباشدگفت اين مسئله مهم دربرنامه پنجم توسعه نيز به عنوان يك تكليف معين شده استوي ادامه دادانتظاراين است كه باتعامل بين ارگانهاي حاضردرپايانه هاي مرزي ودوري ازكارهاي موازي درتسهيل ترانزيت همكاري نماييم كه اين مسئله درپايانه هاي مرزي جلفاونوردوزباهماهنگي منطقه ازاداقتصادي ارس انجام خواهدگرفتمعاون وزير راه وشهرسازي دراين برنامه همچنين بامديرعامل منطقه آزاداقتصادي ارس ديداروطرفين درموردمسائل مختلف پايانه هاوپلهاي مرزي جلفا ونوردوز گفتگونمودندبازديدازجاده نوارمرزي ازديگربرنامه هاي رييس سازمان وهيئت همراه درسفربه استان اذربايجان شرقي بود


مشخصات:
نظرات: *